Need Check surface draft angle (no plane surface) -

Check No plane surface angle and make draft angle for No plane surface(No extrude),
IMG_1379